Verhaal ziekengeld op werkgever na weigering mediation

De rechter in arbeidszaken verwacht van werknemer en werkgever dat zij hun conflicten proberen in onderling overleg op te lossen. Doen ze dat niet dan worden ze daar op afgerekend. Nieuw is dat bij een weigering van mediation door de werkgever ook de aansluitende ziektewetuitkering op de werkgever kan worden verhaald.

Wanneer er een arbeidsconflict dreigt moeten partijen proberen dat samen op te lossen. Door rechters is uitgemaakt dat een werkgever pas ontslag kan aanvragen wegens verstoring arbeidsrelatie als hij geprobeerd heeft onderling overleg tot een oplossing te komen. Gebruik maken van mediation is hiervoor een geëigend middel. Wanneer dit station wordt overgeslagen kan de werkgever dit worden verweten. Dat kan leiden tot een afwijzing van het ontbindingsverzoek of tot het toekennen van een billijke vergoeding bovenop de transitievergoeding. Tot zover oud nieuws.

Verhaal ziekengeld na weigering mediation

Op 2 januari 2019 heeft de  Centrale Raad van Beroep (de rechter die in hoogste instantie oordeelt over sociaal zekerheidsrecht) een uitspraak gewezen over het verhaal de ziektewetuitkering op de werkgever. In deze casus had de kantonrechter het dienstverband tussen werkgever en werknemer ontbonden (de inhoud van deze procedure wordt niet herhaald dus daar kunnen we slechts naar gissen). Werknemer heeft zich aansluitend ziek gemeld en zich bij het UWV gemeld voor een ziektewetuitkering. Deze uitkering werd toegekend.

Het UWV vindt echter dat de ziekte het gevolg is van een verwijtbare stagnatie in de re-integratie. Ondanks dat de werknemer ook tijdens het  dienstverband al ziek was heeft de werkgever zich niet ingespannen voor re-integratie. Ook is de werkgever niet ingegaan op het advies van de bedrijfsarts om een mediator in te schakelen. Alle inspanningen van de werkgever waren gericht op het  beëindigen van het dienstverband. De Centrale Raad van Beroep vindt dat het UWV daarom terecht de ziektewetuitkering op de werkgever heeft verhaald.

Tijdig ingrijpen bespaart kosten

Wanneer een werkgever onvoldoende inspanningen pleegt om een conflict onderling op te lossen kan dat de werkgever dus duur komen te staan. Het kan leiden tot afwijzing van een ontbindingsverzoek, tot een billijke vergoeding maar ook tot verhaal van de latere ziektewetuitkering van de werknemer op de voormalig werkgever. Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ zou een werkgever zich veel ellende kunnen besparen door tijdig een arbeidsmediator in te schakelen. Grote kans dat alle procedures dan helemaal niet nodig zijn. Scheelt een hoop ellende en geld.
Verder lezen »

Wat kost een scheidingsmediation?

Als mensen uit elkaar gaan dan moet er een aantal zaken geregeld worden. Dat is niet leuk en het kost nog geld ook. Waar moet je op letten bij de keuze van een familiemediator en wat kost het?

Specialistische juridische kennis en ervaring

Bij een scheiding moeten er veel zaken geregeld worden. De afspraken met betrekking tot de kinderen moeten vastgelegd worden in een ouderschapsplan en de andere afspraken in een echtscheidingsconvenant. Denk daarbij aan alimentatie, verdeling huwelijksgemeenschap of afwikkeling huwelijkse voorwaarden/samenlevingsovereenkomst, de woning en het pensioen. Kennis van het relatievermogensrecht en de fiscale gevolgen is hierbij essentieel. Zoek daarom een jurist met veel ervaring op deze gebieden.

Toevoeging

Sommige MfN Registermediators werken ook op toevoegingsbasis, anderen niet. Mensen met een kleine beurs komen in aanmerking voor een toevoeging (gefinancierde rechtshulp). Ze hoeven dan niet het uurtarief van de mediator te betalen maar een eenmalige lage eigen bijdrage. De mediator krijgt vervolgens een vergoeding van de overheid. Informeer bij de mediator of deze op toevoegingsbasis werkt. Het Juridisch Loket (een overheidsinstantie) kan u ook informeren over mediators die op toevoegingsbasis werken. Deze mediators hebben doorgaans veel kennis en ervaring omdat niet alle mediators toegelaten worden tot het systeem van gefinancierde rechtshulp. Meer informatie over gefinancierde rechtshulp kunt u vinden op de site van de Raad voor Rechtsbijstand.

Rechtsbijstandverzekering

Sommige rechtsbijstandverzekeraars vergoeden de kosten van de mediator in scheidingszaken. Meestal moet het dan gaan om een MfN Registermediator. Doorgaans wordt er een vast bedrag vergoed. U kunt dan zelf de mediator kiezen. Alle reden om uw polis even na te kijken.

Kosten mediator

Voor een dubbeltje op de eerste rang zitten bestaat niet. Ook niet bij mediators. Bij een standaardpakket voor een lage prijs krijgt u ook een standaardproduct. De problemen komen altijd pas later. Denk dus goed na of u die keus wilt maken.

Bij Eerstmediation.nl kunt u op toevoegingsbasis terecht. Het volledige maatwerktraject dat nodig is bij de verbreking van een samenleving kost voor de laagste inkomensgroepen vanaf 1 januari 2019 € 54 per persoon. Bij de iets hogere inkomens is de eigen bijdrage € 107 per persoon.
In 2019 komt u een in aanmerking voor een toevoeging bij een inkomen tot € 27.300 bruto per jaar voor alleenstaanden of € 38.600 bruto per jaar voor samenwonenden (met de nieuwe partner) of eenoudergezinnen. In 2019 wordt gekeken naar het inkomen in het peiljaar 2017. De partner van wie u gaat scheiden telt niet meer mee als partner voor de eigen bijdrage. Als u tijdens de scheiding nog op één adres woont met minderjarige kinderen dan geldt voor beiden de inkomensnorm van € 38.600 per persoon. Naast de inkomenstoets geldt er ook een vermogenstoets. U krijgt alleen een toevoeging als u in het peiljaar minder dan € 25.000 op de bank had staan. Als u in aanmerking komt voor een toevoeging kan deze achteraf nog worden ingetrokken als u uit de scheiding minimaal
€ 15.180 ontvangt. Dit heet de resultaatsbeoordeling.


Als u niet in aanmerking komt voor een toevoeging dan betaalt u bij Eerstmediation.nl een uurtarief van € 77,50 exclusief btw per persoon (= € 93,77 inclusief btw). Er zijn geen vaste pakketten, u betaalt dus alleen voor het werk dat voor u gedaan wordt.

Het gezamenlijke kennismakingsgesprek is bij Eerstmediation.nl in alle gevallen gratis. Zo weet u vooraf of u een klik heeft met de mediator.

Bijkomende kosten

Naast de kosten van de mediator zijn er in geval van een echtscheidingsprocedure bij de rechtbank griffierechten verschuldigd en dienen er uittreksels te worden aangevraagd.
De griffierechten bedragen in 2019 € 148,50 per persoon. Als één van beiden in aanmerking komt voor een toevoeging dan bedraagt het griffierecht voor die persoon € 40,50.

Als er een echtscheidingsverzoek wordt ingediend dan moet daar een recent afschrift van de huwelijksakte bij en een recent afschrift van een geboorte-akte van elk minderjarig kind. Elk afschrift kost circa € 13.

De bijkomende kosten gelden niet voor samenwoners die gaan scheiden omdat er voor hen geen procedure bij de rechtbank nodig is.

Conclusie

Als u in aanmerking komt voor een toevoeging bedragen de kosten van scheiding bij een mediator die op toevoegingsbasis werkt dus in totaal tussen de € 100 en € 150 per persoon. Bij Eerstmediation.nl is de dienstverlening aan toevoegingscliënten gelijk aan de dienstverlening aan betalende cliënten. In een moeilijke periode van scheiding verdient iedereen maatwerk en persoonlijk contact.

Verder lezen »

Wensenlijst voor Sinterklaas

Met 5 december in aantocht denkt menig kind na over zijn verlanglijstje. Ook volwassenen hebben vaak wel wat te wensen. Wensen die meestal niet door Sinterklaas kunnen worden ingelost. Maar waar ze zelf wel grote invloed op kunnen hebben. In mediation staan deze wensen, we noemen ze ook wel belangen, centraal.

Als mensen ruzie hebben nemen ze al heel gauw stelling. Ze bepalen hun standpunt en naarmate het standpunt vaker herhaald wordt komt het steviger te staan. Net als met een spijker, met elke klap van de  hamer komt de spijker dieper in het hout en staat hij vaster. Op een gegeven moment trek je de spijker er niet meer zomaar met de hand uit. Dan heb je wel een nijptang nodig.

Mediation is een soort nijptang. Door in gesprek te gaan wordt de onderlinge verhouding weer wat makkelijker. Er ontstaat weer wat begrip voor de situatie van de ander, al ben je het nog steeds niet met elkaar eens. Als die spijker eruit is dan gaan we het hebben over de toekomt. Hoe wil je verder? Wat is voor jou van belang? Waarom is dat belangrijk voor je? Wat zit erachter? En zo ontstaat er een gezamenlijke wensenlijst. Daarop staan meestal veel gezamenlijke wensen of op zijn minst verenigbare wensen. Want de standpunten konden wel lijnrecht tegenover elkaar staan, de achterliggende wensen komen verrassend vaak overeen.

Aan de hand van de wensenlijst gaan we hardop nadenken over een oplossing. Daar is creativiteit voor nodig en de wil om met elkaar mee te denken. Als die wil er is dan is een oplossing binnen handbereik. En kan het cadeau, in de vorm van de oplossing, worden ingepakt.
Verder lezen »

Indexering alimentatie per 1 januari 2019 met 2 %

Als er een alimentatieverplichting is dan wordt er tussen de scheidende partijen een maandelijks bedrag afgesproken. Als partijen er samen niet uit komen bepaalt de rechter de hoogte van de alimentatie. Omdat alimentatieverplichtingen vaak lang lopen staat er in de wet dat deze jaarlijks geindexeerd worden. Maar hoe werkt dat nu?


De alimentatieverplichting ligt vast in een convenant of ouderschapsplan. Deze kan ook door de rechter zijn vastgelegd in een echtscheidingsbeschikking. De alimentatie moet jaarlijks worden geïndexeerd. Partijen moeten deze verplichting zelf uitvoeren. Ze krijgen hier van overheidswege geen bericht over maar moeten het indexeringspercentage zelf opzoeken en doorvoeren.

Indexeringspercentage

De overheid maakt jaarlijks bekend wat het indexeringspercentage van het nieuwe jaar is. Per 1 januari 2019 is het percentage 2 %. Dit blijkt uit de beschikking van de Minister van Veiligheid en Justitie van 19 oktober 2018. Partijen moeten zelf het alimentatiebedrag van 2018 vermeerderen met dit percentage. Het nieuwe bedrag gaat in op 1 januari 2019.

Als alimentatieverplichtingen, ook na diverse aanmaningen, niet worden nagekomen kan de alimentatiegerechtigde het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) vragen de alimentatie voor hem of haar te innen.

Vaak is het uitblijven van betalingen een symptoom van een onderliggend conflict. Het kan dus effectiever zijn om met elkaar in gesprek te gaan over de reden van het uitblijven van de betaling. Een mediator kan hierbij behulpzaam zijn.
Verder lezen »

Evaluatieonderzoek: Ontbindingsverzoeken heel vaak afgewezen

In 2015 is het ontslagrecht gewijzigd. Dit heeft ervoor gezorgd dat rechters kritischer moeten toetsen of er wel een goede ontslaggrond is. Dit leidt ertoe dat er veel meer ontbindingsverzoeken worden afgewezen dan vroeger. Dat lijkt winst voor de werknemer, maar het probleem is vervolgens niet opgelost. Hoe voorkom je onzekerheid voor werkgever en werknemer?

Evaluatieonderzoek ontbindingspraktijk

Onlangs publiceerde het Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk het evaluatieonderzoek over de periode 2015-2018. Er is onderzoek gedaan naar alle ontbindingsbeschikkingen over deze periode van 4 rechtbanken. Hieruit blijkt dat na 1 juli 2015 36 % van alle ontbindingsverzoeken wordt afgewezen. Voor 1 juli 2015 was dit 9 %. Er zijn verschillende ontslaggronden.
Een ontbindingsverzoek op grond van disfunctioneren wordt in 72% van de gevallen afgewezen.
Een ontbindingsverzoek op grond van een verstoorde arbeidsrelatie wordt in 51 % van de gevallen afgewezen. Eem ontbindingsverzoek wegens verwijtbaar gedrag van de werknemer wordt in 60 % van de gevallen afgewezen. Met deze cijfers vraag je je af hoe het gemiddeld dan nog 36 % kan zijn dat wordt afgewezen. Dat komt omdat uiteraard ook de ontbindingsverzoeken van de werknemers zijn meegenomen. Daarvan wordt 88 % toegewezen (dus maar 12 % afgewezen).

Impasse

Deze percentages lijken goed nieuws voor de werknemer. Als het ontbindingsverzoek wordt afgewezen kan de werknemer immers weer terug aan het werk. De werkgever lijdt gezichtsverlies. Voor veel werknemers is dit echter ook lastig. Het onderling vertrouwen heeft inmiddels een flinke deuk opgelopen. Bij ontbindingsprocedures gaat het om winst of verlies. Als partijen de zaak niet hebben weten te schikken dan moet de kantonrechter de knoop doorhakken. En zoals de rijdende rechter dan doorgaans zegt ‘daar zult u het mee moeten doen’.

Oplossing in eigen hand

Steeds meer mensen houden de oplossing liever in eigen hand. Dat doen ze door te kiezen voor mediation. Beide partijen gaan om tafel met een neutrale mediator. Advocaten mogen erbij, maar het hoeft niet. In mediation worden drie oplossingsrichtingen onderzocht. Allereerst wordt gekeken of het onderlinge vertrouwen hersteld kan worden. Waar loop je tegenaan? Wat heb je nodig om verder te kunnen? Welke afspraken kunnen daarover gemaakt worden? Als deze oplossingsrichting niet wenselijk of haalbaar is kijken we naar de tweede oplossingsrichting. Zijn er mogelijkheden voor herplaatsing binnen de organisatie? Als dit ook niet wenselijk of  haalbaar is komt de derde oplossingsrichting in beeld. Hoe neem je afscheid van elkaar op een manier waar beiden verder mee kunnen?

Het slagingspercentage van arbeidsmediations is heel hoog. Niemand vindt het leuk om te blijven hangen in een negatieve spiraal. Dat motiveert mensen om er links- of rechtsom toch uit te komen.
Verder lezen »

Ouderschapsbelofte bij scheiding

Bij scheiding eindigt de huwelijksbelofte. Het samen opvoeden van de kinderen moet nog bewuster worden vorm gegeven. De ouderschapsbelofte van Eerstmediation.nl helpt daarbij.

Sinds 2009 is het verplicht als ouders een ouderschapsplan op te stellen als je gaat scheiden. Daarin moeten wettelijk een aantal dingen geregeld worden. Dat zijn de wijze waarop zij na de scheiding:
- de zorg- en opvoedingstaken verdelen;
- elkaar zullen informeren en raadplegen over gewichtige aangelegenheden;
- in de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen zullen voorzien.

In de meeste ouderschapsplannen zijn aanvullend ook bepalingen opgenomen over de wijze waarop de ouders met elkaar zullen omgaan. ‘Respectvol’ is daarbij het sleutelwoord. Het zijn bepalingen waar iedereen het doorgaans mee eens is maar die in de praktijk vaak heel moeilijk zijn om na te leven. Bovendien krijgen ze in de veelvoud van letters (een ouderschapsplan beslaat al gauw zes bladzijden) te weinig aandacht.

Ouderschapsbelofte

Eerstmediation.nl vindt deze bepalingen zo belangrijk dat zij een ‘Ouderschapsbelofte’ heeft ontwikkeld. In de ouderschapsbelofte vinken de ouders aan wat zij belangrijk vinden bij het, na de scheiding, samen opvoeden van de kinderen. Maar dat is niet alles. De ouders maken ook beloften. Deze beloften komen uit de ‘Brief aan alle gescheiden ouders van Nederland’ van Villa Pinedo. Daarin hebben kinderen aangegeven wat zij echt belangrijk vinden. Door de ouderschapsbelofte te bespreken en te tekenen geven ouders aan dat zij, in alle moeilijkheden die de scheiding met zich meebrengt, prioriteit geven aan het welzijn van de kinderen.

De praktische afspraken komen nog steeds in een formeel ouderschapsplan, maar dat is door de ouderschapsbelofte wel een stuk korter geworden.


Verder lezen »

De nieuwe gemeenschap van goederen

Per 1 januari 2018 zal de Wet Beperking Wettelijke gemeenschap van goederen in werking treden. Wat gaat er veranderen en voor wie?

Huidige gemeenschap

Als mensen nu trouwen, zonder vooraf huwelijkse voorwaarden te maken, dan worden al hun bezittingen en schulden opgeslokt door de huwelijksgemeenschap. Schuldeisers van beide partijen kunnen zich op alle goederen van de gemeenschap verhalen. Alleen goederen die verkregen zijn uit erfenis of schenking waarbij de erflater of schenker bepaald heeft dat ze buiten de gemeenschap vallen die blijven privé en worden niet opgeslokt door de gemeenschap. Men noemt dit een uitsluitingsclausule.

Om familiekapitaal veilig te stellen of schuldeisers buiten de deur te houden maken veel mensen voorafgaand aan het huwelijk huwelijkse voorwaarden. Daarin spreken ze vaak af dat alles wat ze aanbrengen bij het aangaan van het huwelijk apart blijft maar alles wat ze samen opbouwen verrekend wordt middels een verrekenbeding. Ook bepalen ouders die een testament maken of een schenking doen in de praktijk vrijwel altijd dat hun erfenis of schenking alleen ten goede komt aan hun eigen kind en niet in de gemeenschap valt. Die praktijk is neergelegd in de nieuwe wet en zal per 1 januari 2018 in werking treden.

Hoe gaat het straks?

Als mensen trouwen, zonder eerst huwelijkse voorwaarden te maken, dan trouwen ze in beperkte gemeenschap van goederen. Er zijn dan 3 vermogens:
•    Het privévermogen van de vrouw: hierin zit alles wat ze aanbrengt bij het aangaan van het huwelijk (haar vermogen en haar schulden) én alles wat ze in de toekomst zal verkrijgen uit erfenis en schenking;
•    Het privévermogen van de man: hierin zit alles wat hij aanbrengt bij het aangaan van het huwelijk (zijn vermogen en zijn schulden) én alles wat hij in de toekomst zal verkrijgen uit erfenis en schenking;
•    De gemeenschap van goederen: hierin valt al het overige vermogen. Alles wat ze tijdens het huwelijk hebben verdiend en gespaard, aangekocht en geleend. In de gemeenschap valt ook hetgeen mensen voor het huwelijk al samen bezaten (bezittingen en schulden) en de schulden die samenhangen met deze bezittingen.

De woning

Het wordt vooral goed opletten bij de eigen woning. Als twee mensen al voor het huwelijk een woning en hypotheek hebben waartoe zij allebei voor de helft gerechtigd zijn dan is er niets aan de hand. De woning en de hypotheek vallen in de gemeenschap en ieder blijft van de helft gerechtigd. Stel: een man en vrouw hebben als samenwoners samen een woning gekocht van € 200.000. De vrouw had goed gespaard en kon uit eigen middelen € 40.000 in de woning stoppen. Voor de rest van de aankoopsom wordt een hypothecaire lening aangegaan op beider naam. Omdat de vrouw meer in de woning heeft geinvesteerd wordt zij voor 60 % eigenaar van de woning en de man voor 40 %. Na 1 januari 2018 gaan ze trouwen in beperkte gemeenschap van goederen. Hierdoor vallen de gezamenlijke woning en de daarmee samenhangende schulden in de gemeenschap. Partijen zijn nu dus ieder gerechtigd tot de helft van de woning maar ook tot de helft van de hypotheek. Als ze 10 jaar later gaan scheiden is de woning € 250.000 waard. De overwaarde zal dan gedeeld  moeten worden in de verhouding 50/50 en niet, zoals partijen bij aankoop hadden geregeld, in de verhouding 40/60. Om dit te voorkomen zullen er huwelijkse voorwaarden gemaakt moeten worden.

Wie schrijft die blijft

Het wordt dus heel belangrijk om goed te administreren welke bezittingen en schulden je hebt op het moment van trouwen. En ook wat je daarna nog aan schenkingen en erfenissen ontvangt. Als je privévermogen gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een gezamenlijk huis moet dat goed vastgelegd worden. Anders weet aan het einde van het huwelijk niemand meer wat van wie was. Wanneer je bij scheiding niet kunt bewijzen dat het van jou is dan is het gemeenschappelijk en moet er gedeeld worden.

Als ouders willen dat een erfenis of schenking straks mede toekomt aan de schoonzoon of -schoondochter dan moeten ze een zogenaamde insluitingsclausule maken. Dat zal niet vaak gebeuren. Als het stel bij elkaar blijft profiteren ze toch samen van het geld en als ze uit elkaar gaan vinden de meeste ouders het prettig dat het geld in de familie blijft.

Verhaal van schulden

Ook voor schuldeisers verandert er straks iets. Stel: een man heeft bij aangaan van het huwelijk een schuld bij de bank van € 25.000. Deze schuld valt straks niet meer in de gemeenschap en blijft dus privé. De man en vrouw trouwen en werken hard. Ze sparen goed en kopen daarvan een mooie auto van eveneens € 25.000. De bank is het wachten zat en wil de schuld op de man verhalen. Nu de man getrouwd is kan de bank zich verhalen op de privégoederen van de man én op de helft van de goederen van de gemeenschap. De bankdirecteur heeft de man langs zien rijden in die mooie auto en wil de schuld erop verhalen. De bank kan zich, na invoering van de nieuwe wet, niet langer op de hele auto verhalen maar slechts op de helft. De vrouw mag er ook voor kiezen de bank € 12.500 te betalen en de auto over te nemen. De auto verschuift dan van de gemeenschap naar het privé-vermogen van de vrouw.

Vergoeding uit onderneming

Als een van beiden voor het huwelijk al een onderneming heeft en gaat trouwen in gemeenschap van goederen dan blijft de onderneming dus privé. De inkomsten uit de onderneming zijn dan in principe ook privé. Dit strookt echter niet met de gedachte dat wat tijdens het huwelijk verdiend wordt gezamenlijk is en in de gemeenschap vloeit. Om die reden dient de onderneming een vergoeding aan de gemeenschap te betalen voor het werk dat de ondernemer in de onderneming heeft verricht. Zo profiteert de andere echtgenoot, als er een scheiding komt, toch een beetje mee van de verrichte werkzaamheden in de onderneming.

Voor wie geldt de nieuwe wet?

De nieuwe wet gaat gelden voor mensen die vanaf 1 januari 2018 trouwen in zonder eerst huwelijkse voorwaarden te maken. Voor mensen die vóór 1 januari 2018 al in gemeenschap van goederen getrouwd zijn blijft de oude wet gelden.
Verder lezen »

De balans tussen dossieropbouw en vertrouwen

In de arbeidsrelatie is er een wankel evenwicht tussen vertrouwen en dossieropbouw. Hoe herstel je de balans?

Arbeidsrechtelijk zijn de eisen duidelijk:
•    De leidinggevende moet zoveel mogelijk schriftelijk vastleggen om, als het nodig is, een goed ontslagdossier te hebben. Ieder advocaat zal adviseren alles steeds schriftelijk vast te leggen en niet pas wanneer het echt gaat knellen in de arbeidsrelatie;
•    De werknemer dient bij elke schriftelijke boodschap te bedenken of hier een reactie op moet komen voor het geval dat er later een ontslagprocedure volgt. In elk geval zal een werknemer schriftelijk moeten reageren op negatieve beoordelingen en officiële waarschuwingen. Omdat dit voor veel werknemers lastig is zullen ze zich, terecht, al snel laten adviseren door een jurist.

Maar…
Wat doet deze dossiervorming met het onderling vertrouwen?
Hoe ga je om met een arbeidsrelatie die steeds verder formaliseert?
Hoe kan je weer de-escaleren en terug naar een werkrelatie zonder juristen?

Hoe herstel je de balans tussen dossieropbouw en vertrouwen?

1.    Normaliseren
Onderken dat de stappen van de ander horen bij zijn/haar positie. Je zou zelf waarschijnlijk hetzelfde hebben gedaan.
2.    Bewustwording
Word bewust van het feit dat het zo niet verder kan. Een arbeidsrelatie heeft geen toekomst als de jurist maandelijks mee moet naar het werk.
3.    Ga in gesprek
De enige manier om elkaar beter te gaan begrijpen is in gesprek. Creëer een veilige vertrouwelijke setting.
4.    Bouwen aan vertrouwen
Werk aan het herstel van het wederzijds vertrouwen. Waar wringt het precies? Wat heb je nodig om zonder juristen verder te kunnen?
5.    Face the facts
Hoe wil je verder als het samen niet meer gaat? Kies je voor je gelijk of voor je geluk?
Verder lezen »

Van duwtje naar dranghek: Hoe vrijwillig is mediation in arbeidsconflicten?

Mediation heeft twee  belangrijke uitgangspunten. Het is vertrouwelijk en vrijwillig. Toch wordt het niet meewerken aan mediation door rechters in arbeidszaken vaak verwijtbaar geacht. En dat leidt tot consequenties in de uitspraak. Is dat wel terecht?

Vrijwilligheid

In artikel 5.1 van het Reglement van de Mediation Federatie Nederland is de vrijwilligheid geregeld: ‘De mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid van de partijen. Elke partij, alsook de mediator, kan op elk moment de mediation beëindigen.’

Om twee redenen is deze vrijwilligheid logisch. Ten eerste omdat mediation (nog) geen wettelijke basis kent. En ten tweede omdat praten met iemand die daar (om wat voor reden dan ook) niets voor voelt niet zoveel zin heeft.

Mediaton is een mooi alternatief voor een procedure. Een rechter kan wel een beslissing nemen maar een conflict oplossen is iets anders. Dat vraagt draagvlak en instemming. Omdat mediation vaak nog onbekend is en mensen die in een vechthouding staan uit zichzelf niet meer in gesprek gaan is het best zinvol ze duwtje in de goede richting te geven. Ga het maar eens proberen. Wie weet brengt het je toch meer dan je van tevoren zou denken.

Van duwtje naar dranghek

In de arbeidsrechtelijke rechtspraak is het duwtje in de rug, dat best zinvol kan zijn, uitgegroeid tot een dranghek. Mediaten zult gij, en anders volgt straf! Als een werkgever mediation weigert bij een verstoorde vertrouwensrelatie is er een grote kans dat het ontbindingsverzoek wordt afgewezen. En als het al wordt toegewezen dan volgt een billijke vergoeding voor de werknemer omdat het verwijtbaar is dat de werkgever geen mediation wilde. Als een werknemer weigert mee te werken aan mediation er is eveneens sprake van verwijtbaar gedrag. Onlangs leidde dat in een uitspraak van de kantonrechter te Leiden van 8 februari 2017 (ECLI:NL:RBDHA:2017:4890) tot een ontbinding zonder transitievergoeding. Dit staat in schril contrast met het vrijwillige karakter van mediation. Sterker nog, het is strijdig met het vrijwillige karakter.

Vrijwilligheid (‘uit eigen beweging, niet gedwongen’, aldus Van Dale) impliceert dat je om wat voor reden dan ook mediation kunt weigeren of ermee kunt stoppen zonder dat dit negatieve consequenties voor je heeft. Op andere rechtsgebieden, zoals in familiezaken, worden ook wel duwtjes in de rug gegeven. En ook daar hebben mensen soms het idee dat ze het wel moeten proberen. Zeker als een rechter op zitting oppert dat het zinvol is om naar een mediator te gaan. Maar als mensen dat niet willen, om welke reden dan ook, heeft dit geen consequenties in de uitspraak. Dat past bij het vrijwillige karakter. Wel een duwtje, maar geen dranghek.
Verder lezen »

Hoe kaart je mediation aan?


Een conflict hebben we allemaal wel eens. En een oplossing willen we ook allemaal. Toch is het moeilijk om de eerste stap te zetten. Je weet immers niet hoe de ander zal reageren. En hoe doe je dat dan, zo’n eerste stap?

Om de drempel naar mediation te verlagen heeft Eerstmediation.nl in het kader van de Week van de Mediation een kaart gemaakt. Een kaart om mediation ‘aan te kaarten’.

Mediation vraagt best wat van mensen. Je moet het probleem onder ogen willen zien. Naast het aandeel van de ander ook oog hebben voor je eigen aandeel in het conflict. Dat vraagt zelfreflectie. En dat is helemaal niet makkelijk als je het gevoel hebt dat de ander onredelijk is. Voor mediation is dus lef nodig. Je moet verantwoordelijkheid willen nemen voor de helft van het probleem en de helft van de oplossing. Ga er maar aan staan!

De mediationkaart kan behulpzaam zijn bij het zetten van de eerste stap. Want die is meestal het moeilijkst. Als je de namen invult op de kaart hoef je hem alleen maar in de bus te gooien. De tweede stap is aan de ander. Om in te gaan op jouw voorstel. Als je de stap naar de mediator eenmaal gezet hebt hoef je het niet meer alleen te doen. Jullie worden begeleid in het gesprek. De mediator zorgt ervoor dat jullie anders naar het probleem maar vooral ook anders naar de oplossing gaan kijken. En daar wordt iedereen beter van.

Mediation is niet voor ‘watjes’. Mediation is voor mensen met lef, verantwoordelijkheid, begrip en zelfreflectie. En dat ben jij toch?


De mediationkaart is gratis verkrijgbaar bij Eerstmediation.nl
Verder lezen »

Activiteiten in de Week van de Mediation: de vlag uit voor mediation!

Van 12 tot en met 16 juni 2017 is de landelijke Week van de Mediation.  De Week van de Mediation is bedoeld om meer bekendheid te geven aan mediation als middel om conflicten op te lossen. Ook in het Land van Cuijk wordt hier aandacht aan besteed.

Mediators geven elk op hun eigen wijze invulling aan de activiteiten van deze week. Bij Eerstmediation.nl in Cuijk wordt letterlijk en figuurlijk de vlag uitgehangen voor mediation. Want het is mooi als mensen hun conflicten in gesprek oplossen. Het is mooi als een gang naar de rechtbank kan worden voorkomen. Het is mooi als mensen een oplossing vinden waar ze beiden mee verder kunnen. Dat is fijn voor henzelf en voor hun omgeving.

Hoe kaart je mediation aan?

Mediation doe je samen. Samen met degene met wie je een conflict hebt bezoek je een mediator omdat jullie beiden een procedure willen voorkomen. Maar het is best moeilijk om de eerste stap te zetten. Hoe kaart je zoiets aan? In het kader van de Week van de Mediation heeft Eerstmediation.nl een postkaart gemaakt waarmee u de ander kunt vragen mee te gaan naar een mediator. Om zo de drempel naar mediaton te verlagen. De postkaart is voor iedereen gratis verkrijgbaar bij Eerstmediation.nl.

Inloopuur

Wilt u meer weten over mediation? Wilt u een exemplaar van het Mediationmagazine ontvangen? Wilt u de drempelverlagende postkaart ontvangen? Wilt u eens met eigen ogen zien in welke omgeving mediaton plaatsvindt? Kom langs tijdens het inloopuur in de Week van de Mediation op dinsdag 13 juni van 19-20 uur aan de  Grotestraat 41 te  Cuijk.

Meer informatie over de Week van de Mediation vindt u op www.weekvandemediation.nl
Verder lezen »

Vijf tips om een verstoorde relatie te voorkomen


In elke (werk)relatie zijn er twee partijen. In elke verstoorde relatie ook. Onder het motto ‘wat je geeft  krijg je terug’ is het zinvol te kijken wat jij kan doen om een verstoorde relatie te voorkomen. Ik geef je 5 tips.

1.    Spreek in wensen

‘Jij bent ook altijd te laat’ roept onmiddellijk een verdedigende reactie op. Een tegenverwijt of een uitleg waarom het echt niet aan jou lag. Hierdoor heeft degene die zat te wachten niet echt het gevoel dat de boodschap is aangekomen. Effectiever is het om je frustratie dat  de ander weer te laat is te uiten door een wens te formuleren ‘ik zou het heel fijn vinden als je voortaan op tijd bent, want anders hebben we daarna zo weinig tijd’. Een opmerking die op veel meer begrip zal stuiten en dus effectiever is.

2.    Vraag door

Als een ander iets zegt, plaatsen we dat in een bepaalde context en trekken we onze conclusie. De context (je eigen gedachten) bepaalt vaak welke betekenis je aan de opmerking van een ander toekent. En die betekenis is vaak niet de juiste. Probeer het eens uit. Al denk je dat je meteen weet wat de ander bedoelt. Vraag een 2 of 3 keer door zonder je eigen conclusie te trekken. Je  zult zien dat de uitkomst een andere is dan hetgeen je in eerste instantie dacht. Zo voorkom je communicatiestoornissen.

3.    Verplaats je in de ander

Van nature is de mens gericht het voorkomen van eigen pijn en nadeel. We denken dus primair in eigen belang. Dat maakt dat het belang van de ander nog wel eens onderbelicht blijft. Verdiep je dus ook in de belangen van de ander. Ga eens (liefst letterlijk) op de stoel van de ander zitten en bedenk wat je dan zou zeggen.

4.    Neem bedenktijd

Haastige spoed is zelden goed. Primaire reacties helpen meestal niet. Neem de tijd om over dingen na te denken en bovenstaande tips in de praktijk te brengen. Je reactie zal dan evenwichtiger en dus effectiever zijn.

5.    Roep tijdig hulp in

Bij al deze tips zul je gedacht hebben ‘ja, dat weet ik al’. Waarom gaat het dan toch zo vaak mis? 95 % van de conflicten wordt veroorzaakt door communicatiestoornissen. Dat komt omdat we mensen zijn en emoties hebben. Bij conflicten hoort boosheid en verdriet. En daar gaan we niet beter van nadenken. Soms is het gewoon te moeilijk om er zelf uit te komen. Roep dan hulp in van een deskundige die jullie helpt om de boel niet te laten ontsporen. Mediation kan daar een goede rol in vervullen.
Verder lezen »

Mediation met of zonder advocaten?

Deze week sloot ik weer een arbeidsmediation af waarin de wederzijdse advocaten een hele positieve rol hebben vervuld. Sterker nog, zonder hen was het denk ik in deze zaak niet gelukt om overeenstemming te krijgen. Wat zijn de redenen om advocaten bij een mediation te betrekken?

Veel mediations verlopen zonder actieve rol van advocaten. En dat gaat prima. Als mediator-jurist zorg ik ervoor dat partijen voldoende geïnformeerd zijn en waak ik ervoor dat er uit onwetendheid afspraken gemaakt worden die, in juridisch opzicht, niet door de beugel kunnen of teveel afwijken van het gangbare. Maar soms is dat niet genoeg. Er is een aantal situaties waarin de rol van de advocaat belangrijk is en bevorderlijk is voor het verloop van de mediation.

Een afhankelijke partij

Een partij die afhankelijk is, zich zwak voelt, kan en durft geen beslissingen te nemen. Uit wantrouwen en onzekerheid blijft die partij hangen in verwijten en uitstelgedrag. En dat is begrijpelijk. Er kunnen pas beslissingen worden genomen als beide partijen voldoende informatie hebben en weten wat de consequenties zijn van hun keuze. Pas dan heb je twee evenwichtige gesprekpartners. Een eigen adviseur, die helemaal aan jouw kant staat, kan daar een hele goede rol in vervullen.

Geen reëel beeld van de juridische werkelijkheid

Als een partij geen reëel beeld heeft van zijn juridische positie dan is het moeilijk onderhandelen. Laatst maakte ik mee dat een werknemer die recht had op een transitievergoeding van € 3500 een vol jaarsalaris mee wilde krijgen. Een advocaat kan dan een nuttige rol vervullen door een reëel beeld te scheppen en de alternatieven met de werknemer door te nemen. Samen kunnen ze overleggen over een voorstel dat ook in de ogen van de werkgever acceptabel is. En zo ging het ook.

Juridische complexiteit en grote belangen

Het recht is niet zwart/wit. Veel zaken zijn op verschillende manieren uit te leggen. Als er dan ook nog grote belangen op het  spel staan dan is het goed dat partijen heel goed weten wat ze doen zodat ze later geen spijt krijgen van hun afspraken. Een eigen advocaat kan daar een goede rol in vervullen.

Een voordeel van aanwezige advocaten is ook dat de deal meteen ter plekke kan worden vastgelegd in een overeenkomst. Lang leve de laptop. Na het zetten van de handtekening gaat iedereen opgelucht naar huis.
Verder lezen »

Ligt u er wakker van?

Vorig weekend stond Eerstmediation.nl op de eerste Gezondheidsbeurs van het Land van Cuijk. De beurs werd gehouden in het Inspyrium in Beers/Cuijk en trok zo'n 3300 bezoekers.

Wordt u er ziek van?

Op verschillende plekken op de beursvloer werd aandacht getrokken voor de zware wissel die een conflict trekt op de gezondheid van mensen. Krijgt u er  stress van ? Krijgt u er buikpijn van? Vragen die veel beursbezoekers bevestigend moesten beantwoorden. Een conflict heeft veel impact op het welzijn van mensen en als het is opgelost voelt men vooral opluchting.

Voorlichting

Tijdens de beurs werden bezoekers aan de hand van een mediatontest geïnformeerd over deze alternatieve manier om een conflict op te lossen.  Een gang naar de rechter kan beter worden voorkomen, daar waren de bezoekers het  wel over eens. 'Goed dat het er is' was een veelgehoorde reactie.

Eerstmediation.nl staat voor conflictbemiddeling vanuit een degelijke juridische basis. De juridische context moet niet overschat worden maar verdient wel aandacht. Uw oplossing moet immers wel standhouden. Eerstmediation.nl behandelt familieconflicten en arbeidsconflicten.

Bekijk voor een goede indruk van Eerstmediaton.nl de vier korte filmpjes op de website, de facebookpagina of het youtubekanaal van Eerstmediation.nl.


Verder lezen »

Als de koek op is… knelpunten van ongehuwd samenwonen

Steeds meer mensen gaan samenwonen zonder te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Ook niet als er kinderen komen of een huis wordt gekocht. In de Nederlandse wet zijn veel zaken geregeld maar die gelden niet voor samenwoners. Dat kan leiden tot een aantal knelpunten als de relatie wordt verbroken. Waar loop je tegenaan en hoe los je het op?

Alimentatie

De regels voor kinderalimentatie zijn gelijk voor gehuwden en ongehuwden. Maar partneralimentatie is alleen verschuldigd bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Terwijl samenwonenden vaak dezelfde keuzes maken als gehuwden. Na de geboorte van een kind gaat één partner vaak minder werken. En dat kan invloed hebben op het verdienvermogen. In een samenlevingsovereenkomst kunnen afspraken gemaakt worden over partneralimentatie. Daar worden echter hoge eisen aan gesteld. Bij de beëindiging van de samenleving leidt dit regelmatig tot conflicten omdat de bereidheid om te betalen in die fase vaak is afgenomen.

Hypotheekrente 50/50?

Als samenwoners een woning kopen doen ze dat vaak samen. Ieder voor de helft. Ook de hypotheek wordt samen aangegaan. Dat betekent dat ieder de helft van de hypotheekrente moet betalen. Tenzij je expliciet met elkaar hebt afgesproken dat dat niet hoeft en dat er bijvoorbeeld naar evenredigheid van het inkomen wordt bijgedragen. Zolang mensen samenwonen is veel vanzelfsprekend. Je koopt samen een huis, een paar jaar later komt er een kind, een van beiden gaat minder werken en daardoor ook minder bijdragen aan de hypotheek. Heel logisch allemaal. Tot je uit elkaar gaat. Want dan kan de meest verdienende partner de te weinig betaalde hypotheekrente opeisen. De verzorgende ouder kan aanvoeren dat de onderlinge afspraken zo niet bedoeld zijn maar het zijn genoeg ingrediënten om nog lang over te procederen. Beter voorkomen dus door de zaken vooraf goed te regelen in een samenlevingsovereenkomst.

Verjaring van vergoedingsrechten

In een relatie lopen de financiën vaak door elkaar. De een betaalt mee bij de aanschaf van een goed voor de ander. Voor het terugvorderen van die bijdrage geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. Die begint te lopen als de bijdrage is geleverd. Als mensen getrouwd zijn dan wordt de verjaringstermijn automatisch verlengd tot 6 maanden na ontbinding van het huwelijk. Je kunt dus altijd na de scheiding je bijdrage nog opeisen. Bij samenwoners geldt deze automatische verlenging niet. Grote kans dus dat je te laat bent en je geld niet meer terugkrijgt.

Conclusie

Voor samenwoners is veel minder geregeld dan voor mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Dat kan heel onrechtvaardig voelen. Het kan leiden tot ruzie over de afwikkeling van de samenleving. Je kunt er dan voor kiezen een advocaat in de arm te nemen of samen naar een mediator te gaan. Een familiemediator zal samen met partijen op zoek gaan naar een oplossing die voor beiden goed voelt. Dat scheelt een hoop geld en veel ergernis!
Verder lezen »

Waarom u ontslagprocedures beter kunt vermijden

Vorige week is het evaluatierapport verschenen waarin de resultaten van 1 jaar WWZ (nieuw ontslagrecht) bekend zijn gemaakt. We lezen daarin enkele opmerkelijke getallen. Ik neem ze met u door en laat u zien waarom u een procedure beter kunt vermijden.

Een jaar na invoering van de Wet Werk en Zekerheid is er een uitgebreid evaluatierapport verschenen. In deze evaluatie zijn alle gepubliceerde ontbindingsbeschikkingen bekeken maar daarnaast van vier rechtbanken ook alle ontbindingsbeschikkingen. Een en ander is afgezet tegen de situatie van voor 1 juli 2015. Een mooi uitgebreid onderzoek. Ik zal de cijfers voor drie ontbindingsgronden naast elkaar zetten.

Situatie voor 1 juli 2015

Voor 1 juli 2015 bestonden er nog geen verschillende ontslaggronden (bv disfunctioneren, verwijtbaar gedrag, etc). Er is dus in het onderzoek over deze periode dan ook geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende ontslaggronden. Uit het evaluatie-onderzoek (pagina 92 en 93) blijkt dat van de gepubliceerde rechtspraak in de jaren 2005 tot en met 2009 gemiddeld 25 % van de gevraagde ontbindingen werd afgewezen. In de jaren 2012 tot  en met 2014 werd in de gepubliceerde rechtspraak gemiddeld 30 % afgewezen. Kijkend naar  alle ontbindingsuitspraken van vier rechtbanken (dus niet alleen de zaken die de vakbladen haalden) werd in de jaren 2005 tot en met 2009 9 % afgewezen. Ruim 90 % van de ontbindingsverzoeken werd dus toegewezen.

Ontslag wegens disfunctioneren tussen 1 juli 2015 en 1 juli 2016

Van alle gepubliceerde zaken op tegenspraak (waar verweer werd gevoerd) 21 % van de ontbindingsverzoeken toegewezen en 79% afgewezen (pagina 102, tabel 3.8b).
Kijkend naar alle uitspraken van vier rechtbanken (dus niet alleen de zaken die de vakbladen haalden) dan werd 84 % van de verzoeken afgewezen en 16 % toegewezen (pagina 115, tabel 4.7b).

Ontslag wegens verstoorde arbeidsrelatie tussen 1 juli 2015 en 1 juli 2016

Van alle gepubliceerde zaken op tegenspraak (waar verweer werd gevoerd) 50 % van de ontbindingsverzoeken toegewezen en 50 % afgewezen (pagina 103, tabel 3.11b).
Kijkend naar alle uitspraken van vier rechtbanken (dus niet alleen de zaken die de vakbladen haalden) dan werd 57 % van de verzoeken afgewezen en 43 % toegewezen (pagina 116, tabel 4.10b).

Ontslag wegens verwijtbaar gedrag tussen 1 juli 2015 en 1 juli 2016

Van alle gepubliceerde zaken op tegenspraak (waar verweer werd gevoerd) 45 % van de ontbindingsverzoeken toegewezen en 55 % afgewezen (pagina 103, tabel 3.9).
Kijkend naar alle uitspraken van vier rechtbanken (dus niet alleen de zaken die de vakbladen haalden) dan werd 53 % van de verzoeken afgewezen en 47 % toegewezen (pagina 115, tabel 4.8).

Conclusie: voorkomen is beter dan genezen

De kans dat een ontbindingsverzoek wordt toegewezen is na de invoering van de ontslaggronden dus een stuk kleiner geworden. Dat kan goed nieuws lijken voor de werknemer maar de spanningen die dreigend ontslag met zich meebrengen op de werkvloer zijn daarmee niet weggenomen. Alle reden om deze weg te vermijden en te proberen in onderling overleg tot een oplossing te komen. Mediation kan daarbij een nuttige rol vervullen. Omdat mediation vertrouwelijk is, en niets van wat daar gezegd wordt tegen je gebruikt kan worden, is de kans veel groter dat partijen open kaart spelen en er onderling uitkomen.
Verder lezen »

Mediation speelt belangrijke rol in arbeidsrechtspraak

In april 2016 waren er weer twee uitspraken waarin mediation een beslissende rol heeft gespeeld.
Het wel of niet starten van een mediationtraject kan van doorslaggevende betekenis zijn. Ik zet de kernoverwegingen voor u op een rij.

Werkhervatting zonder mediation niet realistisch

Gerechtshof Den Bosch 5 april 2016
(http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2016:1311)

In deze procedure ging het om de vraag of het loon doorbetaald moest worden over een periode dat de werknemer niet gewerkt had.

Rechtsoverweging 3.12
‘Het hof is voorshands van oordeel dat onder de hiervoor beschreven omstandigheden van [geïntimeerde] verlangd mocht worden dat zij op haar kosten een onafhankelijke mediator had ingeschakeld. Het was niet realistisch om te verwachten dat [appellant] zich weer kon melden op het werk zonder daaraan voorafgaande mediation.’
Het Hof was van oordeel dat het loon aan de werknemer doorbetaald moet worden.

Door inzet mediation geen verwijtbaarheid

Rechtbank Den Haag 20 april 2016
(http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2016:4333)

In deze procedure vroeg de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een verstoorde arbeidsverhouding. De werknemer voerde verweer. Hij wilde blijven of een billijke vergoeding omdat de werkgever verwijtbaar zou hebben gehandeld.

Rechtsoverweging 5.5
‘Naar het oordeel van de kantonrechter heeft LabWest zich voldoende ingespannen om tot herstel van de verstoorde arbeidsverhouding te komen. Diverse gesprekken, met inzet van HRM en advocaten, en maar liefst twee mediationtrajecten hebben het onderling vertrouwen over en weer niet hersteld.’…

Rechtsoverweging 5.8
‘De kantonrechter ziet geen aanleiding om aan [verweerder] een billijke vergoeding toe te kennen, zoals zij heeft verzocht, omdat de ontbinding van de arbeidsovereenkomst niet het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van LabWest.’

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst zonder billijke vergoeding (maar met de wettelijke transitievergoeding).

Lees ook mijn blog 'Mediation in Arbeidszaken is altijd winst'.
Verder lezen »

Samen de afgrond in of terug naar de gesprekstafel?


Conflicten heb je in soorten en maten. In de mediation bekijken we aan de hand van de escalatietrap van Glasl ‘hoe ver partijen heen zijn’. Afdalen van een pittige discussie naar de gezamenlijke afgrond gaat vanzelf. Maar hoe vind je de weg omhoog?

Glasl onderscheidt in zijn escalatietrap 3 fases van conflicten: de rationele fase, de emotionele fase en de vechtfase.

De rationele fase

In de rationele fase van een conflict verharden de gesprekken en worden de standpunten ingenomen. Het luisteren neemt af en het gemeenschappelijk belang raakt uit het oog. Mensen zijn nog wel bereid tot een gesprek maar de ander moet de eerste stap zetten.

De emotionele fase

In de emotionele fase nemen de tegenstellingen toe. Er worden medestanders verzameld. Het vertrouwen verdwijnt en men gaat eisen stellen, dreigen of proberen elkaar te beschadigen. Er is geen gezamenlijke verantwoordelijkheid meer. Ieder meent oprecht dat de schuld bij de ander ligt en wil als winnaar uit de strijd komen.

De vechtfase

In de vechtfase is het ‘oorlog’. Er is geen rechtvaardigheid en redelijkheid meer. Ze maken elkaar zwart en proberen elkaar schade toe te brengen. Alle middelen zijn toegestaan en uiteindelijk gaan partijen samen de (financiële en emotionele) afgrond in.

Mediation

Conflicten die zich bevinden in de rationele en de emotionele fase zijn geschikt voor mediation. De rol van de mediator is de escalatie te doorbreken. De mediator probeert het gezamenlijk belang terug in beeld te brengen en partijen terug te krijgen aan de onderhandelingstafel. Hoe doet de mediator dat?
De mediator leert partijen:
 • opnieuw naar elkaar luisteren
 • dat gevoelens geen vast gegeven zijn maar veroorzaakt worden door gedachten. Door anders te gaan denken worden de gevoelens ook anders en krijgen gebeurtenissen een andere lading
 • te gaan denken in belangen. Waarom wil ik dat? Wat zit daar achter? Wat heeft hij nodig om uit de impasse te komen?

Schuld erkennen

In het Tijdschrift voor Conflicthantering 2015, nr. 5, p. 8-11 schrijft  Henk Strating een mooi artikel over het belang van schuld-erkenning voor dé-escalatie van een conflict. Hij ontleent zijn verhaal aan een masterclass van de Oostenrijkse Hoogleraar Friedrich Glasl (die van de escalatietrap).
Strating beschrijft hoe het, met de bril van de ander, doornemen van de eigen fouten veel ruimte kan scheppen. Wat is er fout gegaan en waarom? Wat had ik anders kunnen doen? Door schuld te erkennen voor je eigen aandeel stopt de escalatie en is het slechts een kwestie van tijd voordat de andere partij weer aan tafel wil komen. Waar er twee partijen nodig zijn voor escalatie van het conflict is er dus maar één partij nodig voor dé-escalatie. Of, om in Strating’s woorden te spreken,  als één stopt met touwtrekken en de eigen schuld erkent kan de ander niet langer blijven touwtrekken. Voor touwtrekken zijn immers twee partijen nodig.   
Verder lezen »

Mediation in arbeidszaken is altijd winst

Bij echtscheidingen zien de meeste  mensen het nut van mediation wel. Ruzie maken en procederen wordt hier door vrijwel iedereen als ongewenst gezien, zeker als er kinderen zijn. In arbeidszaken kom ik nog veel advocaten tegen die er het nut niet van inzien. Een regeling treffen kunnen ze zelf ook wel, zeggen ze dan. Ze onderschatten de mentale last van een conflict (ook voor de werkgever) en de hang van vrijwel iedereen naar erkenning en waardering.

Menselijke behoeften

In de psychologie worden allerlei opsommingen gegeven van basisbehoeften van de mens. Na de fysieke behoeften volgt al snel het  volgende rijtje:
 • Veiligheid
 • Zekerheid
 • Waardering
 • Begrip 
 • Erkenning
 • Respect
 • Vertrouwen
In een arbeidsconflict neemt het wederzijds vertrouwen snel af. Mensen voelen zich onzeker en gaan advies inwinnen bij een advocaat of andere rechtshulpverlener. Die adviseert hoe te handelen om er arbeidsrechtelijk zo sterk mogelijk voor te staan en er materieel zo goed mogelijk uit te komen. Dat is zijn werk. Alle acties van de andere partij worden wantrouwig bekeken. De hierboven genoemde basisbehoeften schreeuwen erom om vervuld te worden maar worden door de andere partij niet gezien of gehoord. En dat moet gecompenseerd worden: door gelijk te krijgen van de rechter of door een hoge geldelijke vergoeding.

Mediation

Binnen de verplichte vertrouwelijkheid kunnen mensen vrij spreken omdat alles wat ze zeggen nooit tegen hen gebruikt mag worden. Ook niet als ze later alsnog tegenover elkaar bij de rechter  staan. Pas als je stopt met strategisch denken en eerlijk vertelt wat je vindt en waar dat vandaan komt dan gaat de ander je begrijpen. Als er ook ruimte is om het goede te benoemen is het weer mogelijk om naar  elkaar te luisteren. En zo te kijken of er nog voldoende basis is om samen verder te gaan. Als dat zo is dan worden er afspraken gemaakt over de manier waarop de samenwerking wordt  ingevuld. En die gaan vaak over communicatie. Als het niet  meer mogelijk is samen door te gaan worden de andere oplossingsrichtingen (intern ander werk, afscheid nemen) verkend. Heel vaak leidt dit tot goede afspraken waar beiden mee verder kunnen. En als dat nu eens een enkele keer niet het geval is, dan heb je het in elk geval geprobeerd. En dat is toevallig arbeidsrechtelijk weer heel handig.

Voordelen arbeidsmediation

Het inzetten van een arbeidsmediator:
 • Bevordert de snelheid waarmee het conflict wordt opgelost
 • Geeft  een betere en effectievere uitkomst die zinvol is voor partijen
 • Bevordert het gevoel van veiligheid op de werkvloer
 • Reduceert de kosten van het totale proces
Verder lezen »

Partneralimentatie vervalt bij samenleven, toch?


Bij een echtscheiding wordt vaak partneralimentatie toegekend aan de vrouw. In de wet staat dat de verplichting om partneralimentatie te betalen vervalt als de vrouw* gaat samenwonen met  een andere partner. Maar wanneer is er nou sprake van samenleven? Voor de man is het nogal frustrerend om te blijven betalen als hij vermoedt dat er sprake is van samenwonen. Voor de vrouw is het nogal ingrijpend als de alimentatie definitief wegvalt als ze nog niet weet hoe bestendig de relatie is. Een bron van conflict dus. Hoe zit het en hoe kan je een conflict hierover voorkomen?

Wettelijke regeling, hoe zit het?

De wet zegt in artikel 1:160 BW dat de alimentatieplicht (meteen en definitief) eindigt als de vrouw opnieuw trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenleven ‘als waren zij gehuwd’. Wanneer is er sprake van ‘samenleven als waren zij gehuwd’? Hierover is al veel geprocedeerd.

De Hoge Raad heeft in het verleden bepaald dat er aan 5 vereisten moet zijn voldaan om vast  te stellen dat er sprake is van ‘samenleven als waren zij gehuwd’. Het moet gaan om:
 • Samenwoning
 • een affectieve relatie
 • van duurzame aard
 • wederzijdse verzorging
 • een gemeenschappelijke huishouding
Onlangs heeft de Hoge Raad bevestigd dat de man moet bewijzen dat aan alle vijf de vereisten is voldaan. Pas dan vervalt de partneralimentatie. Dat is een hele klus want over alle vijf de vereisten kan discussie ontstaan. Wat is duurzaam? Hoe toon je aan hoe de financiën van de vrouw en haar nieuwe partner geregeld zijn?

Hoe voorkom je een conflict over samenleving en partneralimentatie?

Een man die partneralimentatie moet betalen heeft er belang bij dat de vrouw opnieuw gaat samenwonen want dan eindigt zijn verplichting. Een vrouw die partneralimentatie krijgt zal graag weer een nieuw leven starten als ze een nieuwe liefde gevonden heeft. Het is echter moeilijk te voorspellen hoe bestendig de relatie zal zijn en de samenleving zal bevallen. Zeker wanneer er ook kinderen betrokken zijn bij het nieuwe samengestelde gezin. Gaat het klikken tussen alle gezinsleden? Wanneer vanaf de eerste dag van samenleving de partneralimentatie definitief vervalt zal de vrouw wel goed uitkijken voordat ze deze stap waagt.

In onderling overleg kan worden afgesproken dat partijen afwijken van de wettelijke hoofdregel dat de partneralimentatie definitief vervalt als de vrouw gaat samenwonen. Dit gebeurt meestal in mediation. Partijen kunnen een proeftijd afspreken van een half jaar of een jaar waarin de partneralimentatie wegens samenwoning niet wordt uitbetaald. Wanneer de samenleving eindigt herleeft de betaling van partneralimentatie. Voorwaarde voor gebruikmaking van deze proeftijd is dat de vrouw voorafgaande aan de samenleving schriftelijk meldt dat ze gaat samenwonen, per welke datum en met wie. Een afspraak waar beide partners belang bij hebben.

* In deze blog gebruik ik de term de ‘vrouw’ als ik het heb over de ‘alimentatiegerechtigde’ en de term de ‘man’ als ik het heb over de ‘alimentatieplichtige’. Ik heb dit gedaan om de leesbaarheid te vergroten. In de praktijk kunnen de rollen natuurlijk ook omgedraaid zijn.
Verder lezen »